Meni

Pravila in pogoji

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU MOJ NASMEŠKOTEK

Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje za sodelovanje na nagradnem natečaju z naslovom Moj Nasmeškotek (v nadaljevanju: nagradni natečaj).

 1. Organizator in izvajalec

Organizator nagradnega natečaja Moj Nasmeškotek je HOFER trgovina, d. o. o., Prevoje pri Šentvidu, Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: HOFER, d. o. o., oz. organizator), izvajalec nagradnega natečaja Moj Nasmeškotek pa MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, družba za tržno komuniciranje, d. o. o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

 • Sodelujoči
 • V nagradnem natečaju lahko sodelujejo skupine otrok v vrtcih in osnovnih šolah od tretjega do desetega leta starosti oz. do tretjega razreda osnovne šole ter varovanci vzgojno-varstvenih zavodov.
 • Skupino otrok zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila na nagradnem natečaju zastopati sodelujoče mladoletne osebe.
 • Vsaka skupina mora imeti mentorja, ki mora imeti ustrezno pedagoško izobrazbo. Isti mentor lahko vodi več skupin, a prijavi lahko največ dve, za kar uporabi isti prijavni obrazec ter gumb Dodaj skupino. Mentor je hkrati predstavnik ustanove, ki vzgaja in izobražuje otroke, prijavljene v skupini.
 • Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je prevzem osnovnega paketa elementov za ustvarjanje, ki ga zagotovita organizator in izvajalec ter vsebuje kratka navodila za navdih in prednatisnjeni lističi z robovi za ustvarjanje Nasmeškotkov. Osnovni paketi bodo prijavljenim skupinam poslani po pošti najpozneje do 11. 12. 2019 na naslov izobraževalne enote (vrtca, šole, vzgojno-varstvenega zavoda), naveden v prijavnici na natečaj.
 • Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da se prijavitelj tekmovalne skupine, torej uradni zastopnik skupine, strinja s pravili in pogoji sodelovanja na nagradnem natečaju.
 • Mentor oz. prijavitelj prijavljene skupine ob prijavi zagotavlja, da je od staršev oz. uradnih zastopnikov sodelujočih otrok v prijavljeni skupini (njihovih staršev oz. skrbnikov) pridobil pisno soglasje za sodelovanje na natečaju oz. soglaša, da je on tisti, ki prevzema odgovornost v primeru pritožb. Mentor oz. prijavitelj zagotavlja, da lahko organizator v namen komunikacije uporabita vse posredovano gradivo in fotografije.
 • Mentor oz. prijavitelj prijavljene skupine se obvezuje, da bo v primeru zmage zastopane skupine zagotovil, da je prejel pisno soglasje staršev oz. skrbnikov otrok prijavljene skupine, da se lahko udeležijo nagradnega izleta v Minicity, sprejema paketa HOFER izdelkov in Pliškotka. Enako velja za mentorje dodatno izžrebanih skupin, ki prejmejo paket HOFER izdelkov.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati pravne osebe, zaposleni v podjetjih HOFER, d.o.o., in MMS marketinške komunikacije, d.o.o., ter družinski člani oseb, ki sodelujejo pri organizaciji nagradnega natečaja. Nagradni natečaj bo potekal na območju Republike Slovenije.

 • Način sodelovanja

Mentorji v vrtcih, osnovnih šolah ter vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih zavodih lahko na natečaj prijavijo eno oz. največ dve skupini. Število članov skupine ni omejeno. Mentor skupino otrok prijavi na spletni strani www.mojnasmeskotek.si preko spletne prijavnice. Morebitno drugo in tretjo skupino otrok prijavi na istem prijavnem obrazcu, pri tem pa uporabi gumb Dodajte skupino. Prijavo lahko spremlja preko povezave, ki jo na navedeni e-poštni naslov prejme v sporočilu o uspešni prijavi. Povezava je vezana na posamezno prijavo.

Mentorji lahko od 22. 11. 2019 do vključno 10. 12. 2019 na naslovu www.mojnasmeskotek.si prijavijo svoje skupine. V obrazec vnesejo ime skupine, e-poštni naslov za stik in vse zahtevane podatke za dostavo osnovnega paketa elementov za ustvarjanje lastnih Nasmeškotkov.

Vsaka na natečaj uspešno prijavljena skupina, ki bo v roku oddala fotografijo izbranega Nasmeškotka in skupinsko sliko vseh ustvarjenih Nasmeškotkov, sodeluje v izboru za 4 zmagovalne Nasmeškotke.

Izvajalec bo mentorjem, ki se bodo prijavili do 5.12., najpozneje do 11. 12. 2019 poslal osnovni paket za ustvarjanje Nasmeškotkov na naslov, naveden ob prijavi. Vsem mentorjem, ki bodo opravili prijave med 6. in 10.12., pa bo izvajalec poslal osnovni paket do 13.12.

V nagradnem natečaju sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki (po prejemu začetnega paketa elementov za ustvarjanje Nasmeškotkov) v danih rokih ustvarijo Nasmeškotke, izberejo zmagovalni Nasmeškotek skupine po lastni strokovni presoji in ga fotografirajo, na drugi fotografiji pa ujamejo vse ustvarjene Nasmeškotke v skupini ter obe fotografiji skupaj z zahtevanimi podatki in skladno z navodili vnesejo do 20. 12. 2019 v prijavni obrazec na spletni strani www.mojnasmeskotek.si, v katerega vstopajo prek povezave, ki so jo prejeli v potrditvenem sporočilu.

 • Trajnostni del natečaja

Namen letošnjega natečaja je poleg ustvarjanja lastnih Nasmeškotkov tudi spodbujanje trajnostnega ravnanja in odgovornosti. Zato bodo po predlogi 4 zmagovalnih Nasmeškotkov po izboru komisije iz recikliranih otroških oblačil ustvarjeni 4 Pliškotki, po eden v dar za vsako od štirih nagrajenih skupin.

 • Ustvarjanje Nasmeškotkov

Osrednja tema ustvarjanja je Lepo je deliti nasmehe.

Praznične dni najraje preživljamo v družbi svojih najbližjih. Skupaj se veselimo, igramo in smejimo. Medtem ko se ljudje zabavamo v svojih domovih, je na temačnem nebu nad nami Luna povsem osamljena. Vrnimo ji njen sijaj in ji narišimo družbo vedno nasmejanih Nasmeškotkov. Več kot jih bo, bolj bo sijala.

Otroci in mentorji skupaj pripravijo svoj Nasmeškotek, pri čemer mentorji sami izberejo likovno tehniko.

 • Oddaja fotografij

Fotografijo zmagovalnega Nameškotka skupine in skupinsko fotografijo vseh ustvarjenih Nasmeškotkov skupine je treba oddati v digitalni obliki na spletnem naslovu www.mojnasmeskotek.si, in sicer v eni izmed naslednjih oblik: jpg, png ali gif. Fotografiji naj bosta po možnosti pokončni. Datoteka ne sme biti večja od 3 MB. V obrazec lahko dodate kratek opis (največ 400 znakov s presledki). Sodelujoči mentor mora zagotoviti, da so Nasmeškotki na oddanih fotografijah avtorsko delo oz. avtorsko delo oseb, ki jih zastopa.

Na fotografijah je lahko izključno celoten Nasmeškotek oz. Nasmeškotki celotne skupine, brez njenih avtorjev.

Vsaka skupina lahko prijavi na natečaj en Nasmeškotek, s katerim se poteguje za nagrade.

Oddane vsebine, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, bodo izločene iz nagradnega natečaja.

Oddane fotografije Nasmeškotkov bo izvajalec pred samo objavo pregledal in jih po potrditvi ustreznosti objavil.

 • Fotografije Nasmeškotkov niso ustrezne, če:
 • so večje od 3 MB,
 • niso avtorsko delo sodelujočega/ih,
 • vsebujejo podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,
 • vsebujejo podrobnosti, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo tretjim osebam ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo,
 • prikazujejo nasilje, orožje, droge, rasno nestrpnost ali obscenost ali so po mnenju organizatorja iz kateregakoli drugega razloga neprimerne.

Na elektronski naslov, ki ga je vnesel v prijavni obrazec, bo mentor oz. prijavitelj prejel obvestilo o objavi oz. zavrnitvi njegove fotografije Nasmeškotka. V izbor za nagrade bodo uvrščene vse skupine, katerih fotografijo Nasmeškotka bo v času trajanja natečaja na spletnem naslovu www.mojnasmeskotek.si administrator potrdil in objavil ter bodo hkrati izpolnjevale vse pogoje za sodelovanje na natečaju.

 • Izbor in nagrajenci

Izmed vseh prejetih fotografij bo interna komisija, ki jo bodo sestavljali predstavnik podjetja HOFER, izdelovalec Pliškotkov in predstavnik keksarne Delakorda, bo med 23. 12. 2019 in 5. 1. 2020 izbrala avtorje 4 zmagovalnih Nasmeškotkov ter jih nagradila z nagradami, navedenimi v teh pogojih pod točko številka 8. Komisija bo izmed vseh prejetih Nasmeškotkov izžrebala še 5 prejemnikov paketov izdelkov HOFER.

 • Kriterij za izbor 4 zmagovalnih Nasmeškotkov:  

Estetski videz in izvirnost ideje, ki je najbolj upoštevala smernice ter navodila za ustvarjanje.

 • Razglasitev nagrajencev

Vsi nagrajenci natečaja za ustvarjanje Nasmeškotka bodo na spletnem naslovu www.mojnasmeskotek.si objavljeni 10. 1. 2020. Nato se bosta organizator in izvajalec nagradnega natečaja z vsakim nagrajencem posebej dogovorila za prevzem nagrade.

 • Nagradni sklad

Štiri nagrajene skupine bodo prejele izlet v Minicity Ljubljana, paket izdelkov HOFER in ročno izdelan Pliškotek iz doniranih oblačil. Poleg tega bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali 5 skupin, ki bodo prejele paket izdelkov HOFER.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Prenos nagrade ni možen.

Vrednost nagradnega paketa velja na dan 18. 11. 2019. Vrednosti nagradnih paketov so zaokrožene. Organizator si pridržuje  pravico do spremembe vrednosti nagradnih paketov, ki nastanejo kot posledica sprememb prodajnih cen.

Rezultati izbora interne komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča. O razglasitvi nagrajencev se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju razglasitve,
 • prisotni komisiji in
 • nagrajencih.

Nagrajenci zmagovalnega Nasmeškotka bodo na spletnem naslovu www.mojnasmeskotek.si objavljeni 10. 1. 2020 do konca dne.

 • Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci oziroma njihovi mentorji bodo o nagradah, pogojih in načinu prevzema nagrad obveščeni po elektronski pošti na e-naslov, ki so ga vnesli ob prijavi, in po pošti. Mentor nagrajene skupine mora v 3 dneh od prejetja obvestila o nagradi izvajalcu MMS marketinške komunikacije pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade, v 8 dneh od prejetja obvestila o nagradi pa  pisno sporočiti podatke javnega zavoda, in sicer: naziv javnega zavoda, naslov in kopijo davčne številke (če je ustanova davčni zavezanec). Organizator in izvajalec na podlagi podatkov preverita upravičenost nagrajene skupine do nagrade glede na pogoje, navedene pod točko številka 2.

Ob prejemu nagrade mentor predloži zgoraj navedene podatke javnega zavoda, podpisano izjavo zakonitih zastopnikov otrok oz. izjavo, s katero potrjujejo, da so ti obveščeni o prejemu nagrade. Mentor podpiše tudi izjavo o prevzemu nagrade za skupino otrok, ki jih zastopa. Če se nagrajenec oz. mentor ne odzove v 3 dneh ali ne posreduje zahtevanih podatkov v 8 dneh, izgubi pravico do prejema nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Organizator si pridržujeta pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se nagrajenec ne odzove pravočasno na obvestilo,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je uporabnik na nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren mentor sam.

 1. Avtorske pravice

Mentor oz. prijavitelj zagotavlja, da je posredovani Nasmeškotek izvirno avtorsko delo člana skupine. Mentor prav tako zagotavlja, da ima na delu ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju in izvajalcu ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

Mentor na organizatorja prenaša neodplačane in izključne vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice ter druge pravice avtorja, in sicer na avtorskem delu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom.

S sodelovanjem na nagradnem natečaju se sodelujoči mentor strinja, da lahko organizator in izvajalec avtorsko delo (ustvarjene Nasmeškotke skupine) in posamezne elemente avtorskega dela uporabljata vsebinsko, prostorsko in časovno neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe ter za vse potrebe z organizatorjem povezanih oseb v Sloveniji in tujini. Pravice uporabe avtorskega dela vključujejo (niso pa omejene na): pravice reprodukcije (vključno z digitalno obliko reprodukcije), distribucije in predelave, dajanja v najem, javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, uporabe v tiskanih in avdiovizualnih sporočilih, prikazovanja na internetu, vključitev v oglasna sporočila ter v druge medije in orodja. Avtor soglaša, da lahko organizator in izvajalec preneseta materialne pravice na avtorskem delu na tretje osebe in avtorsko delo shranjujeta ter uporabljata tudi v elektronski obliki. Vsa prevzeta dela nagrajencev so trajna last organizatorja.

 1. Pravice in odgovornosti iz posredovanih vsebin

Sodelujoči mentor je v celoti odgovoren za posredovano vsebino in se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, na katerih bodo tretje osebe, vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, in vsebin, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo. Sodelujoči, ki posreduje vsebino, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko s posredovanimi in objavljenimi vsebinami povzročil organizatorju in izvajalcu ali katerim koli tretjim osebam.

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da po svoji presoji in brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebin, ki prikazujejo sovraštvo, nasilje, nestrpnost, orožje ali droge, in vsebin, ki so žaljive, rasno nestrpne ali iz vidika organizatorja in izvajalca iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne za objavo, ne objavita, in sodelujočega, ki je vsebine posredoval, izločita iz natečaja. Odločitev organizatorja in izvajalca je dokončna in nanjo ni možna pritožba, organizator in izvajalec pa nista dolžna obvestiti avtorja o izbrisu.

Organizator in izvajalec v ničemer ne prevzemata nikakršne odgovornosti za vsebino fotografij, objavljenih na spletnem mestu www.mojnasmeskotek.si, in za nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev ali ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Če organizator ali izvajalec prejmeta pritožbo zaradi že objavljene vsebine, imata pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja odstranita s spletnega mesta in izločita iz natečaja.

Uporabniki imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino organizatorju in izvajalcu z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorja in izvajalca utemeljena, bosta objavljeno vsebino odstranila s spletnega mesta www.mojnasmeskotek.si najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni od prejema prijave.

Sodelujoči mentor lahko kadarkoli zahteva odstranitev svoje vsebine. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja na nagradnem natečaju.

 1. Davki

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. 

 1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem na nagradnem natečaju mentor dovoljuje, da organizator in izvajalec (tj. upravljavca osebnih podatkov) zbirata, hranita ali kako drugače obdelujeta naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek sodelujočih mentorjev, naslov javnega zavoda ter elektronske naslove mentorjev in javnega zavoda, in sicer za namene izvedbe nagradnega natečaja oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev ter za morebitno ponovno vabilo k sodelovanju pri projektu.

Podatke, s katerimi oseba oziroma javni zavod sodeluje na nagradnem natečaju Moj Nasmeškotek, bo obdelala agencija, ki upravlja s spletno stranjo www.mojnasmeskotek.si, ki bo podatke prejela, obdelala in posredovala organizatorju in/ali izvajalcu za potrebe izvedbe nagradnega natečaja. Posredovane podatke bodo za potrebe nagradnega natečaja hranili agencija, izvajalec in organizator nagradnega natečaja. Organizator in izvajalec se zavezujeta, da bosta tako kot agencija osebne podatke sodelujočega varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo z namenom izvedbe nagradnega natečaja za obdobje dveh let od izvedbe natečaja.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. Če potrebni podatki, navedeni v točkah 4., 5., in 6., ne bodo posredovani, sodelovanje na nagradnem natečaju ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči na nagradnem natečaju imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov vselej pravico zahtevati seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, popravek, omejitev obdelave, izbris nezakonito obdelovanih osebnih podatkov, pod določenimi pogoji pravico do ugovora obdelave osebnih podatkov ter pravico do prenosljivost podatkov. Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico, da privolitev predmetne obdelave osebnih podatkov kadarkoli prekličejo. Vse zahteve glede varstva osebnih podatkov lahko sodelujoči naslovijo na elektronski naslova pravo@hofer.si in natecaj@mojnasmeskotek.si. Če sodelujoči meni, da se njegovi osebni podatki nezakonito obdelujejo, lahko poda prijavo Informacijskemu pooblaščencu.

Imena in priimki nagrajencev bodo javno objavljeni na spletni strani www.mojnasmeskotek.si.

 1. Odgovornosti organizatorja in izvajalca

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega mesta www.mojnasmeskotek.si ter posledice,
 • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja na nagradnem natečaju.

Organizator in izvajalec ne nosita nobenih stroškov, ki sodelujočim nastanejo zaradi sodelovanja na nagradnem natečaju (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

 1. Splošne določbe

Nagradni natečaj poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da so sodelujoči seznanjeni s pravili in pogoji nagradnega natečaja in se z njimi strinjajo. Šteje se, da sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradnega natečaja, če s klikom potrdijo, da se strinjajo s pravili in pogoji nagradnega natečaja.

Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli drugega, kar bi lahko motilo nagradni natečaj, ga onesposobilo, mu škodovalo ali omogočilo njegovo zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so lahko sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb izključeni iz sodelovanja na nagradnem natečaju.

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekineta ali končata nagradni natečaj.

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitev in sprememb pravil sodelovanja, zlasti če bi se s tem izognila zlorabi v škodo sodelujočih.

Morebitne pritožbe v zvezi s postopkom vodenja natečaja, izbora ter podelitve nagrad bo organizator obravnaval ob smiselni uporabi določb upravnega postopka. Morebitni spori v povezavi z izvedbo natečaja se rešujejo s pomočjo mediacije ter uporabe pravil obligacijskega prava.

Organizator in izvajalec se zavezujeta, da bosta ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pravil, te objavila na spletni strani www.mojnasmeskotek.si.

Pravila sodelovanja pričnejo veljati 18. 11. 2019 ter bodo na voljo od 18. 11. 2019 do 31. 1. 2020 na spletni strani www.mojnasmeskotek.si, po zaključku nagradnega natečaja pa na sedežu organizatorja in izvajalca.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na izvajalca, MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, družba za tržno komuniciranje, d. o. o. , e-pošta: natecaj@mojnasmeskotek.si

Organizator: HOFER trgovina, d. o. o., Prevoje pri Šentvidu, Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

Lukovica, 18. 11. 2019